Notodden kirkelig fellesråd
Meny

Velg din menighet

KALENDER

søndag 23 januar
Heddal Låvekyrkje
Notodden kirke
søndag 30 januar
Notodden kirke
Heddal Låvekyrkje
tirsdag 1 februar
torsdag 3 februar
søndag 6 februar
Notodden kirke
Heddal Låvekyrkje
søndag 13 februar
Notodden kirke
Gransherad kyrkje
Heddal Låvekyrkje
torsdag 17 februar
søndag 20 februar
Lisleherad kirke
Notodden kirke
søndag 27 februar
Notodden kirke
onsdag 2 mars
Heddal Låvekyrkje
søndag 6 mars
Notodden kirke
Heddal Låvekyrkje
søndag 13 mars
Gransherad kyrkje
Heddal Låvekyrkje
Notodden kirke
torsdag 17 mars
søndag 20 mars
Notodden kirke
Lisleherad kirke
søndag 27 mars
Notodden kirke

Offentlig høring - forskrift om gravplassvedtekter

for gravplassene i Notodden 

Notodden tirsdag, 11. januar 2022
OFFENTLIG HØRING - FORSKRIFT OM GRAVPLASSVEDTEKTER, NOTODDEN KOMMUNE, VESTFOLD OG TELEMARK

Notodden kirkelig fellesråd skal i møte 15. februar 2022 behandle forskrift om
gravplassvedtekter for gravlund og kirkegårder i Notodden kommune. Vi legger de nå ut til
høring før eventuelle justeringer og vedtak i fellesrådet og godkjenning av Statsforvalteren i
Vestfold og Telemark.

Gravplassloven er den sentrale loven for gravplassmyndigheten. Med grunnlag i loven er det
gitt sentrale forskrifter og i lovens § 21 er gravplassmyndigheten gitt hjemmel til å fastsette
lokale vedtekter for gravplassene i kommunen. De lokale vedtektene er en forskrift etter
forvaltningsloven. Bestemmelsene i forvaltningslovens kapittel VII «Om forskrifter» skal
derfor legges til grunn.

I forvaltningsloven § 37 står følgende om hvem som skal få uttale seg: Offentlige og private
institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal
gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale seg før
forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trengs for å få saken allsidig
opplyst, skal uttalelse også innhentes fra andre.

De lokale gravplassvedtektene utfyller den sentrale gravplassloven og gravplassforskriften. De
kan gå mer i detalj, men ikke være i strid med overordnet lov og forskrift.
Se Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) her og Forskrift til lov om
gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassforskriften) her.

I utkast til Forskrift om gravplassvedtektene for Notodden kommune sine gravplasser er det
ryddet i begreper og definisjoner. Videre er de oppdatert til å samsvare med gjeldende lovverk
og de nye gravformene vi nå kan tilby på Notodden gravlund.

Det er i arbeidet lagt vekt på innbyggernes behov, likhet for våre fire gravplasser og
ivaretaking av lokale behov.

Høringen annonseres i Telen og sendes direkte til instansene nevnt til slutt.
Alle er velkomne til å uttale seg.

Høringssvar og innspill sendes til:
post@notoddden.kirken.no
eller pr.post til: Notodden kirkelig fellesråd, O.H.Holtasgate 21- 3678 Notodden (husk tid til
postgang om det sendes pr. post).
Adresse O.H. Holtas gate 21 – 3678 Notodden
Telefon: 35 02 40 00 – direkte 915 67 600
E.post: havard.russnes@notodden.kirken.no
DEN NORSKE KIRKE
Notodden kirkelig fellesråd
Frist for å komme med høringssvar og innspill er 07.02.2022

Forslag til forskrift om gravplassvedtekter er elektronisk tilgjengelig her på våre hjemmesider
og på kommunens hjemmesider www.notodden.kommune.no

Vennlig hilsen
Gravplassmyndigheten i Notodden Kommune
Håvard J. Russnes
Kirkeverge

Følgende mottar høringen:
Tros- og livssynssamfunn registrert/virksomme i Notodden kommune
Gravferdsbyråer virksomme i Notodden kommune
Næringsdrivende på gravplassene i Notodden kommune
Notodden kommune
Notodden menighetsråd
Heddal sokneråd
Gransherad sokneråd
Lisleherad menighetsråd

Av: Ingrid Elisabeth Sandodden   Publisert: 12-01-2022
Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kirkens SOS

https://notodden.kirken.no/img/09_06_2016_Annonser/Kirkens_SOS_2017.JPG