Notodden kirkelig fellesråd
Meny

Gravplasser/Gravlund

Velg din menighet

KALENDER

søndag 19 september
Lisleherad kirke
Notodden kirke
mandag 20 september
tirsdag 21 september
torsdag 23 september
fredag 24 september
lørdag 25 september
søndag 26 september
Notodden kirke
Heddal stavkyrkje
Heddal stavkyrkje
tirsdag 28 september
torsdag 30 september
fredag 1 oktober
søndag 3 oktober
Notodden kirke
Heddal Låvekyrkje
Gransherad kyrkje
mandag 4 oktober
tirsdag 5 oktober
20:00 Kjelda
torsdag 7 oktober

Vedtekter

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I NOTODDEN KOMMUNE (forskrift)

NOTODDEN KIRKELIG FELLESRÅD

Jf. lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21 (1)
Vedtatt av Notodden kirkelig fellesråd den 26.05.2020
Godkjent av Agder og Telemark bispedømmeråd den 07
.10.2020

 

I kraft fra 07.10.2020.

 

§ 1 FORVALTNING

Gravplassene i Notodden kommune er underlagt Notodden kirkelig fellesråd administrasjons– og myndighetsområde.

 

§ 2. DEFINISJONER

Gravplassforvaltning: Notodden kirkelig fellesråd under utøvelse av sitt forvaltningsansvar for gravplassene i Notodden kommune, jf. gravferdsloven med forskrifter.

Fri grav: Grav som gravplassforvaltningen har tildelt en avdød person fra kommunen som det ikke betales festeavgift for i fredningstiden.

Festet grav: Grav hvor det er inngått avtale om bruk mot betaling av festeavgift.

Festet gravsted: Flere kistegraver som er festet sammen.

Urnegrav: Grav til askeurne med plass til fire urner, jf. gravferdsforskriften § 14. Dette gjelder ikke § 11 Navnet minnelund hvor det med urnegrav siktes til grav med plass til én urne.

Kistegrav: Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for gravlegging av kister. I en kistegrav kan det også gravlegges urner.

Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan gjenbrukes.

Festetid: Tiden det inngås avtale om leie av en grav mot betaling av festeavgift.

Ansvarlig for grav: Den som er ansvarlig for en fri grav.

Fester: Den som er ansvarlig for festet grav/gravsted.

Anonym minnelund: Gravfelt for anonyme graver. Feltet har et felles minnesmerke uten opplysninger om hvem som er gravlagt.

Navnet minnelund: Gravfelt med felles minnesmerke med navn og data på de som er gravlagt der.

§ 3. FERDSEL PÅ GRAVPLASSENE

Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. gravferdsforskriften § 9 (2). Gravplassforvaltningen
kan etter søknad gi kjøretillatelse ved dokumentert sykdom/forflytningshemming. All kjøring skal skje
ekstra hensynsfullt.

 

§ 4. GRAVPLASSTILHØRIGHET

Avdøde personer innen kommunen skal fortrinnsvis gravlegges på den gravplassen de sokner til, forutsatt at de ikke gravlegges i en annen kommune. Unntak må innvilges av Kirkevergen eller den han bemyndiger. Det gis en generell tillatelse til at beboere i Tinnegrend, som måtte ønske det, kan gravlegges på Heddal kyrkjegard.

 

Personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i annen kommune mot slutten av livet, men som har bodd i Notodden kommune tidligere betraktes som kommunens egne innbyggere og har rett til frigrav såfremt graven blir tilvist.

 

Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav betales.


§ 5. FREDNINGSTID

Fredningstid for kistegraver er 20 år. Fredningstid for urnegraver er 20 år.

Gravplassforvaltningen kan vedta lengre fredningstid for enkelte graver.


§ 6. FESTE AV GRAV

Når kistegrav skal tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til gravplassforvaltningen for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da ett gravsted med ett gravminne.

 

Ved bruk av særskilt urnegrav kan det ikke festes en grav ved siden av.

 

Ved feste av grav ved siden av den kistegraven som tas i bruk, er festetiden 20 år.

 

Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 5 år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra gravplassforvaltningen.

 

I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, faller graven eller gravstedet tilbake til gravplassen.

 

Innbetalt festeavgift betales kun tilbake hvis tilbakebetaling følger av bindende rettsregler eller det foreligger særlige grunner.

 

Ingen kan gravlegges i festet gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan gravplassforvaltningen ta avgjørelse om gravlegging.

 

Fester plikter å melde adresseforandring.

 

§ 7. GRAV OG GRAVMINNE

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravminne og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassforvaltningen sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging, tidligst 6 måneder avhengig av årstid. Montering av gravminne kan først skje etter at gravplassforvaltningen har godkjent gravminnet (inkl. fundament og eventuell sokkel) og merket stedet der det skal stå. Det kan ikke settes opp tidligere enn 3–6 måneder etter gravlegging av kiste. Gravminne på urnegrav kan settes opp umiddelbart etter urnenedsettelsen. I påvente av gravminne ordner gravplassforvaltningen med et merke hvor avdødes navn settes på.

 

Gravminne skal være av en slik kvalitet at det tåler påkjenninger det utsettes for av klimaet og ved vanlig drift og vedlikehold på gravplassen.

På nytt festet gravsted plasseres gravminnet sentralt i bakkant av gravstedet

§ 8. PLANTEFELT

Beplantning skal samles på et felt foran gravminnet. Bredden på bedet kan maksimalt tilsvare bredden på gravminnet, med unntak av gravminner mindre enn 60 cm der bedbredden kan være opptil 60 cm. Lengden på bedet kan være maksimum 60 cm målt fra bakkant av gravminnet. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som blomsterurner, lykter m.v. i plantefeltet. Utstyr og løse dekorgjenstander skal begrenses til plantefeltet. Det er anledning til å tenne stearinlys og oljelampe på graven så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern. Stearinlys, oljelamper og andre løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. Fakler og fakkelbokser eller annen åpen flamme er ikke tillatt. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys på sted anvist av gravplassforvaltningen.

 

Det er anledning til å ramme inn plantefelt med delt steinkant eller bedplate som flukter med terrenget omkring. Bedplate og fundament for gravminne skal ikke henge sammen. Notodden kirkelig fellesråd tar ikke økonomisk ansvar dersom blomsterplater/bedplate/kantstein blir ødelagt ved vanlig drift og vedlikehold på gravplassen.

 

Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet.

 

Det er ikke anledning til å ramme inn graven med hekk eller døde materialer.

 

§ 9. PLANTEMATERIALE

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostérbart.

 

§ 10. STELL AV GRAV

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassforvaltningen.

 

Ansvarlig for grav eller fester plikter å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand.

 

Ansvarlig for grav eller fester kan inngå avtale om at kirkelig fellesråd, og den som gis tillatelse til det etter § 13 i vedtektene, kan gjøre beplantning og stell av grav, samt montering, sikring og vedlikehold av gravminnet. En slik avtale fritar ikke fester for ansvar han/hun har etter de enhver tids gjeldende regler.

 

§ 11. NAVNET MINNELUND

Avdødes navn og fødsels–/dødsår påføres navneplate på felles minnesmerke. Det kan reserveres grav ved siden av tildelt grav mot betaling av festeavgift for 20 år. Navnet står på minnesmerket i 20 år og graven kan festes etter det. Ved gravlegging i navnet minnelund må kostnader til navneplate og andel av minnesmerke, festeavgift, samt beplantning og stell betales.

 

Gravplassforvaltningen har ansvar for felles beplantning og stell i minnelunden. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys, så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern, på sted anvist av gravplassforvaltningen.

 

§ 12. BÅREROM

Bårerom skal bare brukes til oppbevaring av døde i tiden frem til gravferden. Ingen har adgang til bårerom uten tillatelse fra gravplassforvaltningen. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er de ansattes uvedkommende. Kapell/kirke og tilhørende fasiliteter kan kun brukes etter tillatelse og i tråd med gjeldende retningslinjer gitt av gravplassforvaltningen

 

§ 13. NÆRINGSVIRKSOMHET

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra gravplassforvaltningen. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder.

 

Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner og beplantning og stell av graver.

Gravplassbetjeningen kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende.
De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med gravplassene å gjøre.

 

§ 14. ARBEID PÅ GRAVPLASSENE

Anleggs– og vedlikeholdsarbeid skal skje hverdager i arbeidstiden (kl. 08:00–15:30) og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen må være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplass eller i bygning på gravplass. Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra hensynsfullt. Personer som utfører arbeid på gravplassene i Notodden samt de kjøretøy som brukes i arbeidet skal være uniformert/merket med firmaets logo


§ 15. STENGING AV FELT

Gravfelt A, L og visse gravsteder på felt B, C og M på Heddal kyrkjegard er stengt for kistegravlegging og nye graver tilvises ikke. Eksisterende graver kan kun benyttes til urner.

Gravfelt A til E i Gransherad er stengt for kistegravlegging inntil gravfeltene er omregulert.

§ 16 TILTAK FOR Å FOREBYGGE SKADE
Kirkelig fellesråd har rett til å treffe de tiltak vedrørende en festet grav som er nødvendige for

å forebygge skade, eller som følger av gjeldende bestemmelser. Festeren skal om mulig varsles før tiltak settes i verk.

§ 17. DISPENSASJON FRA VEDTEKTENE
Gravplassforvaltningen kan i særlige tilfeller og innenfor rammen av gravferdslov og gjeldende forskrifter fravike §§4–7 og 15 i vedtektene.


§ 18 IKRAFTSETTELSE OG OPPHEVELSE AV ANDRE VEDTEKTER
Vedtekter for gravplassene i Notodden er endret av Notodden kirkelig fellesråd 26.05.2020 med ikrafttredelse ved Agder og Telemark bispedømmeråds godkjennelse 07.10.2020. Fra samme dato oppheves vedtekter for gravplassene i Notodden vedtatt av Notodden kirkelig fellesråd 09.06.1998 med endring 10.09.2009.

Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kirkens SOS

https://notodden.kirken.no/img/09_06_2016_Annonser/Kirkens_SOS_2017.JPG